מאמרים וכלים

Paamonim for students:

Congratulations on your acceptance into a prestigious educational institution and your decision to pursue a bachelor's degree in Israel!  

As you embark on this exciting chapter in your life, it's crucial to be mindful of your financial responsibilities. Managing expenses can be overwhelming, but rest assured, there are resources available to help you navigate this aspect of student life. 

One valuable resource is the "Dear Student" podcast by Paamonim students, where you can find insightful guidance on various financial matters. Additionally, consider attending the lectures organized by Paamonim's trained students, focusing on "Proper Financial Behavior." These events offer practical tips and strategies to develop healthy financial habits. 

You may be wondering how students become involved with Paamonim and acquire their expertise. The process is straightforward. Paamonim operates student branches in seven renowned higher education institutions across Israel, including Tel Hai College, Haifa University, The Technion, Tel Aviv University (combined with Bar Ilan), Reichman University, The Hebrew University, Sapir College, and The Ben Gurion University. These branches primarily focus on assisting families facing financial challenges and promoting financial literacy among students. 

Each year, Paamonim carefully selects 400 top-notch students for an extensive training program. This training equips them with the necessary knowledge and skills to volunteer as family guides and mentors. The student teams work closely with households, offering guidance and support to help them overcome financial imbalances and achieve stability. From creating budgets to managing debt and planning for the future, Paamonim provides invaluable assistance to those in need. 

To ensure the program's effectiveness and continuity, each branch is supported by a management team consisting of former students who have successfully completed the program themselves. This collaborative approach ensures that the expertise and experience of past participants are passed on to new student volunteers, creating a cycle of support and knowledge sharing. 

Paamonim's comprehensive approach to financial support truly makes a difference in the lives of its recipients. By empowering students to become mentors and guides, Paamonim cultivates a community of individuals dedicated to promoting financial well-being among families and students alike. 

With Paamonim's assistance, households receive guidance in areas such as budget creation, debt management, and long-term financial planning. The support provided by Paamonim is invaluable, enabling families to overcome financial challenges and achieve greater stability in their lives.
Operating student branches within prestigious educational institutions allows Paamonim to combine academic knowledge with real-life application. This unique approach not only benefits the families receiving assistance but also fosters a culture of financial literacy and responsible financial behavior among the student population. Moreover, the student branches organize engaging open lectures on planned and effective financial management. These sessions cover essential topics and offer personalized assistance through a student-to-student approach. Whether it's assessing income, expenses, or crafting a budget, Paamonim ensures that students receive the guidance they need to make informed financial decisions. They even consider future aspirations, including funding for planned trips overseas. 

Families who have benefited from Paamonim's mentorship support program express their gratitude for the positive impact it has made in their lives. The comfort and transformative changes experienced by these families attest to the organization's dedication and effectiveness. Mentors and guides, such as Shevi, Shahar, Sapir, Dikla, and Itamar, receive heartfelt appreciation for their professionalism, sensitivity, and unwavering support throughout the process. 

If you or any student you know aspire to become part of the volunteer student team and contribute to Israeli society, seize the opportunity to join Paamonim. Visit our website and reach out to the relevant branch to initiate your journey toward financial empowerment. 

Remember, managing your finances effectively during your academic years sets a strong foundation for a prosperous future.  

עיצוב ללא שם (17)

הסברה בתקשורת 2024

הסברה בתקשורת 2024 פעמונים באינטרנט לכתבה בישראל היום לכתבה בכלכליסט לכתבה בחדרי חרדים לכתבה במעריב לכתבה במאקו לכתבה באייס לכתבה…
לפרטים נוספים הסברה בתקשורת 2024
paamomim-campain-madad-pamoniton

המלצות מדיניות – בעקבות סקר פעמונים לחוסן כלכלי, 2023

סיגל פרידמן גמליאלי – מנהלת יחידת המחקר בפעמונים זוהי השנה השלישית בה אנו מפרסמים את ממצאי סקר פעמונים. הסקר  מקיף…
לפרטים נוספים המלצות מדיניות – בעקבות סקר פעמונים לחוסן כלכלי, 2023
eyaldoron

מה עושים עכשיו? התנהלות בימים של משבר. מאת ד"ר אייל דורון

תקציר הרצאה של אייל דורון – את המפגש אייל פתח בשאלה: מתי הרגשתם שהעולם משתנה? כאשר ב2018 מנהיג הOpen AI…
לפרטים נוספים מה עושים עכשיו? התנהלות בימים של משבר. מאת ד"ר אייל דורון
tal-harel

שיחה עם טל הראל מתתיהו – סגנית המפקח על הבנקים וראש אגף טכנולוגיה, חדשנות וסייבר

חן כהן מנהלת אזור במערך נושמים לרווחה בשיחה עם טל הראל מתתיהו: אני אציג אותך ואת עצמי ואפתח בתודה על…
לפרטים נוספים שיחה עם טל הראל מתתיהו – סגנית המפקח על הבנקים וראש אגף טכנולוגיה, חדשנות וסייבר
דילוג לתוכן