ניהול חשבון בנק נחשב לשירות בסיסי לו אנו נזקקים לצורך התנהלות כספית שוטפת (לשם הפקדת משכורת, לביצוע תשלומים בהוראות קבע, להפקדה ומשיכה של כספים באופן שוטף ועוד).

לתאגיד בנקאי יש את הזכות – במקרים המתאימים – לסרב לפתוח חשבון.
ואולם – אם כל בנק יעשה ככל העולה על רוחו ויסרב לפתוח חשבונות בנק משיקוליו הוא, אנשים רבים ימצאו את עצמם בבעיה ולא יוכלו לבצע פעולות בסיסיות.
לאחרונה אני נתקלת ביותר ויותר אנשים שבנקים מסרבים לפתוח להם חשבון.
בהרבה מקרים – לאחר בירור וטיפול מול הבנק, הבנק בסופו של דבר נאלץ לחזור בו מהחלטתו ופותח את החשבון כמבוקש.

אז רגע לפני שאתם מקבלים את סירוב הבנק כגזירת גורל, כדאי שתהיו מודעים לזכויותיכם, שכן ישנם מקרים בהם בפירוש אסור לבנק לסרב לפתוח לכם חשבון!

לאור חשיבות הנושא, בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981  נקבע מפורשות, כי אחד השירותים שתאגיד בנקאי חייב לתת הוא פתיחת חשבון המתנהל ביתרת זכות בלבד (כלומר לא ניתן להיכנס בו ל"מינוס"). חשבון זה נקרא גם "חשבון קרדיטורי". הבנק יוכל לסרב לפתוח חשבון מסוג זה, רק אם יש לו סיבה מספיק טובה לכך.

נוסח החוק מאוד כללי, וקובע כי לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון אלא אם יש לו "סיבה טובה" לכך.

במקרים רבים בנקים סירבו לפתוח חשבונות בנק מסיבות שונות ולא היה ברור מהי סיבה שנחשבת "מספיק טובה" כדי לסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות.
לדוגמא, במקרים רבים נימק התאגיד הבנקאי את סירובו לפתוח חשבון בכך שהלקוח הינו "לקוח מוגבל". האם זו סיבה מספקת כדי לסרב לפתוח לאדם חשבון ביתרת זכות? התשובה היא לא!

בתאריך 26.5.14 החליט בנק ישראל לסגור את הפתח הרחב שהשאירה לשון החוק לפרשנות ופרסם הוראה, בה נקבע באופן ברור ומפורש מתי אסור לבנק לסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות ליחיד תושב ישראל.

לפי ההוראה של בנק ישראל, תאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר מאלה:

(1) לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א,  – 1981לרבות לקוח כאמור שהוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה.
המשמעות היא, שגם ללקוחות מוגבלים עומדת הזכות לנהל חשבון בנק ביתרת זכות (ולבנק עומדת החובה לפתוח להם חשבון מסוג זה).

(2) לקוח בהליך פשיטת רגל, לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל.
המשמעות היא, שגם אם הנך פושט"ר, זכותך לנהל חשבון ביתרת זכות, ואסור לבנק לסרב לפתוח לך אותו רק מהטעם שהנך בהליך של פשיטת רגל.

(3) לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו.
המשמעות היא, שגם אם הוטל על חשבונותיך עיקול, אין הדבר מהווה סיבה טובה מספיק כדי לסרב לפתוח לך חשבון ביתרת זכות.

(4) לקוח אשר מתנהל, או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.
לדוגמא, אם נתבעת על ידי בנק כלשהו בעבר בגין חוב כלפיו והיום אתה מבקש לפתוח חשבון בבנק אחר, הבנק האחר לא יוכל לסרב לך רק מהטעם שבעבר התנהל נגדך הליך משפטי לגביית חוב ע"י הבנק הקודם.

במקרה שבנק סירב לפתוח לך חשבון ביתרת זכות כשהנימוק היחידי הוא אחד מאלה שפורטו לעיל (למשל – רק בגלל שהנך פושט"ר, או רק בגלל שהנך "לקוח מוגבל") – קיים סיכוי שהסירוב לא ייחשב ל"סירוב סביר" כלשון החוק ובמקרה כזה יש לך את הזכות לפעול על מנת לערער על החלטת הבנק ולהתעקש כי ייפתח לך חשבון ביתרת זכות.

מתי על הבנק להשיב לבקשתך לפתוח חשבון?

ההוראה שקבע בנק ישראל קובעת בנוסף מועדים מוגדרים מראש לבחינת בקשה לפתיחת חשבון ביתרת זכות:
במקרה בו פנית לתאגיד בנקאי בבקשה לפתוח חשבון ביתרת זכות והבנק לא מסר לך את החלטתו באותו מעמד, עליו למסור לך באותו מועד, אישור בכתב אשר יכלול את הפרטים הבאים:
(א) את שמך;
(ב) את שם הבנק ומספר הסניף בו הגשת את הבקשה לפתיחת החשבון;
(ג) את מועד הגשת הבקשה;
(ד) את פירוט המסמכים אשר נדרשת להמציא לצורך בחינת בקשתך לפתוח חשבון,  במידה וההחלטה בבקשתך תלויה בהמצאת מסמכים כלשהם.

את ההחלטה בבקשתך לפתיחת חשבון על הבנק למסור לך בכתב בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה, או ממועד קבלת המסמכים (במידה והתבקשת להמציא מסמכים – כאמור לעיל), לפי המאוחר מבין השניים.

מספר דברים שחשוב לציין:
* ההוראה הנ"ל חלה רק על יחיד תושב ישראל, כלומר היא לא חלה על תאגידים ולא על תושבי חוץ.
* ההוראה הנ"ל איננה חלה לגבי לקוח המבקש לפתוח חשבון עבור אחר מכח דין, מינוי או הסכם. הכוונה, למשל, לחשבונות אפוטרופסות, חשבונות נאמנות וכיו"ב.

הבנק מסרב סירוב בלתי סביר לפתוח לך חשבון בנק?

ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל

עדכון מיום 10.05.18 :

ביום 26.03.18 פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון להנחיות הקיימות לעניין פתיחת חשבון ביתרת זכות (כאמור מכונה גם "חשבון קרדיטורי"), כדלקמן:

– טרם סירוב לפתיחת חשבון ביתרת זכות מהטעם שהלקוח הותיר חוב בעבר באותו תאגיד בנקאי על התאגיד הבנקאי להפעיל שיקול דעת ולבחון בחשבון את נסיבות המקרה )להבדיל מסירוב אוטומטי רק בשל הטעם האמור לעיל(, ובין היתר: מועד יצירת החוב, מאפייניו, סכומו, הליכי גבייתו ונסיבות פתיחת החשבון החדש.
– כאשר מבוקשת פתיחת חשבון באופן מקוון יוכל התאגיד הבנקאי להתנות את פתיחתו בהגעת הלקוח לסניף, ובלבד שהסיבה לדרישה זו סבירה. על התאגיד הבנקאי ליידע את הלקוח על דרישה זו במועד הגשת הבקשה לפתיחת החשבון.
– ככל שהתאגיד הבנקאי מתנה את פתיחת החשבון בהמצאת מסמכים נוספים יקפיד לדרוש מסמכים אשר נחוצים לבחינת הבקשה ויפרטם ככל הניתן בהזדמנות הראשונה. על מסמכים שלא ייחשבו רלוונטים לבחינת הבקשה ניתן למנות: העתק מכתבי עיקול וצווי עיקול שהוטלו על הלקוח, אישור על יתרת חוב בהוצאה לפועל, אישור על סגירת חשבון שניהל הלקוח בבנק אחר, אישור על אופן התנהלות הלקוח בחשבון שניהל בבנק אחר, דפי חשבון קודם מלקוח –
שהצהיר כי לא ניהל חשבון בנק בעבר, דוח שנתי )תעודת זהות בנקאית(, מסמכים הנדרשים לצורך מתן הטבות או אשראי בחשבון.
– ככל שהתקבלה החלטה לפתוח את החשבון על התאגיד הבנקאי ליידע את הלקוח כי מדובר בחשבון קרדיטורי (דהיינו ביתרת זכות בלבד) שאינו כולל אשראי, וכן יבהיר לו מהם אמצעי התשלום העומדים לרשותו (כפי שפורטו לעיל בגוף המאמר).
– בנסיבות בהן תאגיד בנקאי סירב לבקשת לקוח לפתיחת חשבון קרדיטורי ככלל )ובכפוף לאמור בכל דין( יידרש התאגיד הבנקאי לפרט בפני הלקוח את הנימוקים לסירוב.
– התאגידים הבנקאיים חויבו להציג באתר האינטרנט שלהם במקום בולט את רשימת השירותים המועמדים ללקוחות המנהלים חשבון קרדיטורי.

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו מקיף ואיננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו"ד ועל כל מקרה להיבחן בהתאם לנסיבותיו הספציפיות. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מאמרים קשורים

בחן את עצמך: מושגים בסיסיים בבנקאות
בחן את עצמך: מושגים בסיסיים בבנקאות

מה אתם יודעים על המערכת הבנקאית? קרא עוד על בחן את עצמך: מושגים...

חיים ללא חובות, המדריך להסדרת חובות
חיים ללא חובות, המדריך להסדרת חובות

לאורך השנים נפגשנו עם הרבה משפחות שהצליחו... קרא עוד על חיים ללא חובות,...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים