מבוא

פעמונים- ארגון חסד (ע"ר)  הינו ארגון השואף למציאות שבה המשפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה, מציאות שתסייע לבניית חוסן כלכלי וחברתי. מתנדבי הארגון מלווים מאות משפחות ברחבי הארץ כדי לסייע להן להגיע לאיזון תקציבי.

מערך הייעוץ של "פעמונים" נועד לסייע למשפחות  ולאנשי הארגון  במגוון תחומי ידע, תוך הסתמכות על אנשי מקצוע המעניקים ייעוץ בהתנדבות.

היות שעולם ניהול הסיכונים (ביטוח) והנכסים הפיננסיים (חסכונות פנסיוניים/ גמל/ השתלמות) הנו מורכב ובעל היבטים רגולטוריים רבים וזאת לצד חשיבות מכרעת בשיקומה של משפחה והובלתה לדרך חדשה לטווח הארוך, וכדי להבטיח למשפחות הזקוקות לכך מענה של טיפול ביטוחי ופנסיוני מקצועי ומקיף (שאותו לא ניתן – ואף לא רצוי – לתת בהתנדבות), הוחלט ליצור בפעמונים מאגר של  סוכני ביטוח העוסקים בעולם הפנסיוני והכללי כאחד.
סוכני ביטוח אשר יכללו במאגר זה יפעלו בהתאם  לקריטריונים שפעמונים תפרסם  הכוללים מתן טיפול למשפחות הפונות דרך המאגר, בתנאים הולמים ובראייהה הוליסטית ובכך להנגיש את הטיפול הנכון בנכסיהן הפיננסיים ובצרכיהן הביטוחיים  ולאפשר למשפחות רבות נוספות להבטיח את עתידן.

כללי

 1. פעמונים (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת סוכני ביטוח העונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להציע עצמם להיכלל ב"מאגר סוכני הביטוח והפנסיה של פעמונים" (להלן – "המאגר").
 2. פירוט השירותים במלואם ואופן התגמול מפורטים בנספח א'.  ככל שמקרה כזה או אחר מצריך לטעמו של הסוכן תגמול מיוחד, ניתן יהיה להפנות בקשה כזו מראש לארגון פעמונים, וזו תישקל בהתאם.
 3. פעולת סוכני הביטוח שיכללו במאגר תהיה בהתאם לתקנון במאגר (נספח ב')
 4. סוכן הביטוח לא יקבל ממשפחות אשר פנו אליו על מתוקף היותו "מומלץ פעמונים" כל תשלום או טובת הנאה אחרת בכסף או שווה כסף, ולא יקבל כל עניין נוסף לטיפולו מאת פונים אלו, וזאת במשך 12 חודשים מסיום הטיפול בעניין שהופנה לטיפולו באמצעות מאגר מומלצי פעמונים.
 5. יובהר, כי מי שיספק את השירותים יהיה קבלן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין המזמינה. ההתקשרות בין הסוכן לבין המשפחה/הפונה, תעשה ישירות בין הצדדים בהסכם בנוסח אמנת "פעמונים" כמפורט ב נספח ג'  ויעודכן מעת לעת.
 6. לפעמונים לא תהיה כל אחריות לטיב השירות הניתן ע"י הסוכן ו/או לתשלום שכרו כתוצאה מטיפולו במשפחה.
 7. תוקף מאגר היועצים הינו 5 שנים מ  01/04/2017 בכפוף לזכויות המזמינה  כמפורט בקול קורא זה. המזמינה תהיה רשאית להאריך את תוקף המאגר ב- עד 5 שנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. המזמינה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להרחיב את המאגר בכל עת באמצעות פניות נוספות, לגרוע ממנו סוכן שאינו עומד בתנאים ו/או לבטלו כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. המזמינה תימנע מהמלצה על סוכן זה או אחר וכל הפניה מצידה תהיה אל המאגר ורשימותיו.
 10. המזמינה תפרסם את המאגר לציבור רק בהינתן לפחות שני סוכנים אשר עמדו בתנאי הסף ובהליך המיון.

תנאי סף:

רשאי להיכלל במאגר רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף והתנאים המוקדמים שלהלן, באופן מצטבר:

 • בעל רישיון סוכן ביטוח כללי וסוכן פנסיוני תקף.
 • הסוכן עוסק בביטוח פנסיוני בותק של חמש שנים לפחות.
 • עבר ראיון אישי / תהליך מיון עם נציג פעמונים;
 • על המציע להגיש ביחד עם הצעתו אישורים תקפים מרשויות המס;
 • לקח חלק בכנס השקת המאגר.

תנאים נוספים:

 1. המציע יגיש את הצעתו אך ורק על גבי הטפסים המקוריים שהועברו לו על ידי המזמינה.
 2. על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא אצל גורמים אחרים מטעמו, והטיפול במשפחה יעשה על ידו בלבד! הסוכן לא יהיה רשאי להעביר תיקים לטיפול סוכן אחר אם מצוות משרדו ואם חיצוני לו ו/או לגבות תשלום מסוכן אחר בגין העברת תיקים לטיפולו, וזאת אף אם הסוכן האחר נכלל גם הוא במאגר.
 3. למזמינה שיקול דעת לבקש מהמציע השלמת מסמכים ומידע שיידרש לה.
 4. כן תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו.

הליך הבהרות:

 1. שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד עד ליום 10/03/2017 בשעה 17:00, אל מאגר מומלצי פעמונים באמצעות דוא"ל: maagar@paamonim.org  שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תענינה.
 2. התשובות לשאלות ובקשות ההבהרה יפורסמו לכלל המציעים עד ליום 16/03/2017
 3. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם הגיעה למסקנה כי אין היא עניינית. אין כל חובה על המזמינה להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
 4. תשובות, הבהרות והודעות שיישלחו למציעים, אם יישלחו, יצורפו על ידם להצעתם, כשהן חתומות על ידם והדבר ייחשב כהסכמת המציעים למובהר בהם, כאילו נכללו במסמכי הפנייה המקוריים, ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
 5. מציעים המעוניינים להיכלל במאגר יגישו הצעתם באמצעות טופס הגשת בקשת הצטרפות למאגר מומלצי פעמונים, בצירוף כל המסמכים המפורטים במכרז זה.
 6. להצעתו יצרף המציע, בנוסף למסמכים המפורטים לעיל, גם את המסמכים הבאים:
  • צילום רישיון סוכן ביטוח כללי ורישיון סוכן פנסיוני של משרד האוצר.
  • אישור ניהול ספרים – מס הכנסה.
 7. הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה, וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים העובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
 8. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת – ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 9. בנוסף, המזמינה רשאית לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים המצוינים  ברשימת המסמכים שיש לצרף להצעה ו/או באופן שיש להגישם.
 10. את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס הגשת בקשת הצטרפות למאגר מומלצי פעמונים.
 11. למניעת ספקות הצעה שתגיע בדואר או בפקס לא תיבדק ותיפסל על הסף.
 12. ההצעה תוגש בשפה העברית ולכל המסמכים והאישורים, למעט מסמכים בשפה האנגלית, יש לצרף תרגום בשפה העברית, חתומים ע"י נוטריון.

זכיה:

 1. ועדת פעמונים תבחן את ההצעות שהוגשו בפניה.
 2. בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון למסירת ההצעות, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף, תפסל על הסף. כל הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב שני.
 3.  בשלב השני תועבר ההצעה לוועדה מקצועית אשר תבדוק את ההצעה מבחינה איכותית  ועם המציע ייערך ראיון אישי.
 4. במסגרת שיקוליה של המזמינה בבחינת הצעות המציעים השונים ולצורך בחירת המציעים שיכללו במאגר, תהא המזמינה רשאית לשקול, בין היתר:
  • ניסיונו של המציע בטיפול באוכלוסייה התואמת את אוכלוסיית פעמונים.
  • תפיסתו החברתית של המציע את במשפחות בעלות מגבלות כלכליות.
  • רמת השירותיות של המציע על פי לקוחותיו.
 5. הרישום במאגר על פי קול קורא זה הינו בתוקף לחמש שנים, עד ליום 31/03/2022
 6. המזמינה תהא רשאית להגדיר דרישות נוספות לאלו שנדרשו לכניסה למאגר, במסגרת פניה לקבלת הצעות, בהתאם לאופי העובדה ונסיבות העניין.
 7. המזמינה תהיה רשאית לעדכן, מעת לעת, את המאגר.
 8. מציע שייכלל במאגר מחויב למסור למזמינה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל.
 9. ספק המבקש להיגרע מרשימת המאגר יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שימסור בכתב למזמינה.

פרסום המאגר ותחילת פעילות:

 1. תשובות המזמינה יינתנו לפונים עד ליום 01/04/2017
 2. המזמינה תקיים כנס השקה למאגר ביום ה' 20/04/2017, כ"ד ניסן תשע"ז. פרטי המקום והשעה המדויקים ימסרו בתשובת המזמינה לפונים אשר הצעתם התקבלה.
 3. ההשתתפות בכנס ההשקה מהווה תנאי לרישום במאגר בפועל. 

שונות

 1. אין בפרסום הליך זה ו/או בזכייה של המציעים ו/או בהקמת המאגר התחייבות כלשהי של המזמינה לפנות לרשומים במאגר, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע השירותים.
 2. אין ביצירת מאגר מציעים כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויות המזמינה על פי כל דין ו/או לחייב את פעמונים להתקשר באמצעות מאגר המציעים.
 3. בכל עת לאחר מועד פרסום הליך זה רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי להרחיב את המאגר, וכן רשאית בכל עת לבטל את המאגר בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה.
 4. בנוסף, תהא המזמינה רשאית לגרוע מציעים מהמאגר בכפוף למתן זכות טיעון בפניה. במקרה כאמור לא יהיה זכאי הספק לשיפוי ו/או תשלום מכל סוג שהוא על ידי המזמינה.
 5. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהפנייה, לבטלה או לשנות כל  חלק ממנה בכל שלב.
 6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות  לפי שיקול דעתה. במידה ותתקבל החלטה כזו היא תופץ בכתב לכל המציעים.
 7. סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 8. בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

בכבוד רב,

פעמונים ארגון חסד (ע"ר)

מאמרים קשורים

שוברים להפקת דו"ח מסלקה פנסיונית בחינם

איך לממש את ההטבה לקבלת שובר להפקת דו"ח... קרא עוד על שוברים להפקת...

דו"ח המסלקה הפנסיונית - איך קוראים את זה?
דו"ח המסלקה הפנסיונית – איך קוראים את זה?

המדריך שיסייע לכם בהבנת דו"ח במסלקה... קרא עוד על דו"ח המסלקה...

דואר אלקטרוני


איפוס סיסמאאינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

בחר תפקיד

פעמונים עונים
בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

השירות מוענק על ידי צוות מומחים מקצועי ועתיר ניסיון בתחום התנהלות כלכלית של משק הבית. * המענה הוא אנושי, בכתב (לא טלפוני), ועל כן תיתכן המתנה בין שאילת השאלה למתן התשובה. * לא נדרשת חשיפה של הפרטים הכלכליים. * הצ'אט פתוח 24 שעות ביממה. * המענה המיידי יינתן בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-18:00. (המענה אינו פעיל בימי שישי, שבת וחג) * לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים